Právo dieťaťa byť s rodičom v nemocnici: podmienky a cenník

Anna Veselá 0

Matka dieťaťa do 3 rokov má právo byť spolu s ním hospitalizovaná, pokiaľ to podmienky nemocnice dovoľujú. Platí si len stravu.  

Zdravotnícke zariadenie môže prijať aj matku staršieho dieťaťa, závisí to však od priestorových podmienok a možností. Za pobyt v nemocnici pri dieťati staršom ako 3 roky si matka platí.

Každá nemocnica má svoj cenník a podmienky, je teda potrebné sa informovať priamo v konkrétnej nemocnici.

Ingimage

Právny rámec hospitalizácie dieťaťa s rodičom

Hospitalizácia dieťaťa s rodičom sa riadi Chartou práv pacienta v SR (Charta práv) a ďalšie podmienky stanovuje zákon 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Podľa Charty práv (článok 7, bod 8) 8. „ak je do ústavnej starostlivosti prijaté dieťa mladšie ako šesť rokov, možno s ním prijať na základe odporúčania ošetrujúceho lekára aj sprievodcu.

Pri prijatí dieťaťa staršieho ako šesť rokov a dieťaťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, možno po posúdení jeho psychického a fyzického stavu s ním prijať na základe odporúčania ošetrujúceho lekára a so súhlasom revízneho lekára aj sprievodcu. Pobyt sprievodcu sa považuje za ústavnú starostlivosť.“

Zákon č. 577/2004 Z.z. z 21. októbra 2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vymedzuje v § 38 ods. 8, za akých podmienok je poistenec oslobodený od úhrady, inak sa účtuje za každý deň pobytu pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti (§ 38 ods.3 písm. f) najviac 2,8 % zo sumy životného minima.

Príklady z praxe konkrétnych nemocníc

Ingimage

Detská fakultná nemocnica Košice

Dieťa počas hospitalizácie v DFN Košice môže sprevádzať jeden sprievodca (matka, otec). „Žiaľ, naše kapacitné možnosti nám neumožňujú prijať sprievodcu ku každému dieťaťu.“

O prijatí sprievodcu ku konkrétnemu dieťaťu rozhoduje vedúci lekár príslušného pracoviska (obvykle primár), počas ústavnej pohotovostnej služby službukonajúci lekár, pričom zohľadňuje predovšetkým:

  • vek dieťaťa (prednostne prijímame doprovod ku dojčatám a malým deťom do 5 rokov)
  • kapacitné možnosti jednotlivých kliník / oddelení.

Sprievodca môže byť umiestnený:

  • v izbe spolu s dieťaťom na lôžku určenom pre sprievodcu,
  • v izbe na to určenej – tzv. izba matiek, ktorá je obvykle súčasťou kliniky / oddelenia,
  • v izbe spolu s dieťaťom na neobsadenom pacientskom lôžku.

Umiestnenie sprievodcu závisí opäť od kapacitných možností daného pracoviska.

V prípade, ak je sprievodca umiestnený na neobsadenom pacientskom lôžku, môže byť v prípade potreby požiadaný, aby lôžko uvoľnil pre hospitalizáciu dieťaťa, pričom tejto žiadosti je povinný neodkladne vyhovieť.

Iné možnosti pobytu sprievodcu hospitalizovaného pacienta (vlastné karimatky, spacáky, sedenie na stoličke vedľa postieľky dieťaťa a pod.) nie sú prípustné.

Pobyt sprievodcu v DFN je v súlade so zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov spoplatnený.

Od platby za pobyt s maloletým dieťaťom je oslobodený sprievodca v týchto prípadoch:

  • do dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa,
  • v prípade pacienta do 18. roku veku, ktorý bol prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu realizovanú na ktorejkoľvek klinike / oddelení DFN Košice (oslobodenie sa nevzťahuje na pacienta s hematologickou, neonkologickou diagnózou),
  • sprievodca pacienta je oslobodený od platby aj za dni, počas ktorých má priepustku.

Za mimoriadnych okolností a so súhlasom vedúceho lekára pracoviska (primár, prednosta) je možný celodenný pobyt sprievodcu pri dieťati v dobe od 10:00 – 18:00 hod. bez žiadosti o poskytnutie lôžka.

Ingimage

Národný ústav detských chorôb, Bratislava – (Kramáre)

Pred plánovanou ako aj pred neplánovanou hospitalizáciou dieťaťa majú rodičia možnosť požiada  o doprovod:

  • u detí mladších ako 6 rokov môže byť jeden rodič alebo iný priamy príbuzný (napr. niektorý zo starých rodičov) hospitalizovaný spolu s dieťaťom.
  • Na dojčenecko-predškolskom oddelení poskytujeme ubytovanie pre mamičky na izbe spolu s dieťaťom.

„Žiaľ, naše priestorové možnosti stále nedovoľujú súčasný pobyt rodiča so starším dieťaťom na spoločnej izbe 24 hodín denne.“

U všetkých detí nezávisle od ich veku je možné dohodnúť sa s personálom na oddelení na inom spôsobe doprovodu, ktorý bude vyhovovať Vám a hlavne Vášmu dieťaťu a zároveň aj možnostiam oddelenia, na ktoré bude dieťa prijaté. Napr. rodič môže zostať s dieťaťom cez deň a odísť na noc, môže ho navštevovať v bežnej návštevnej dobe, alebo sa dohodne s personálom na inej vhodnej dobe.

Cenník 2023

Dieťa za hospitalizáciu neplatí, rovnako ani rodičia dieťaťa do 3 rokov ubytovaní s dieťaťom na izbe.

Poplatok za ubytovanie rodiča je v rozmedzí 3,30 € – 50 € za noc podľa štandardu izby. ( Od spoločnej izby matiek po rôzne typy nadštandardov)

Oslobodenie od úhrady za pobyt sprievodcu pacienta v ústavnej starostlivosti
Od úhrady za pobyt sprievodcu (nie stravovanie) je oslobodený (Zák. 577/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov) :
a) sprievodca pacienta do troch rokov veku poistenca (s výnimkou príplatkov za ubytovanie
v nadštandardných izbách)
b) sprievodca pacienta do 18 rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca, alebo osoba, ktorej bol zverený do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

zdroj: Právo dieťaťa na prítomnosť rodiča počas hospitalizácie, právna úprava a prax v členských štátoch EÚ, vypracované EPRS – Výskumnou službou Európskeho parlamentu

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (5 hlasov, priemerne: 3,60 z 5)
Loading...
Author image

Anna Veselá

Vyštudovala som pedagogiku, ale odkedy som mamou, zisťujem, že sa stále mám čo učiť. Najviac o živote sa učím od svojich detí. Len čo zaspia, už aj píšem :)

články autora...

Pridaj komentár