Detské chorobyHlava

Nervový systém

 MUDr. Zuzana Pitoňáková   10.03.2009   10

Každý pohyb, od mimovoľného žmurknutia až po uvedomelú činnosť, ako je napríklad riadenie auta, všetky vnemy, dokonca aj sen – v tom všetkom má prsty nervová sústava. Neustále, v každom momente nášho bytia prenášajú nervy stovky impulzov – niektoré z nich smerujú do mozgu, iné z neho vychádzajú.

Hlavné časti tohto životne dôležitého systému sú mozog – najúžasnejšie a najzložitejšie dielo matky prírody, sídlo rozumu a zmyslového vnímania, miecha – hlavná trasa komunikačnej siete a napokon samotné nervy - rozvetvená sieť, ktorej korene sú zakotvené v mieche či priamo v mozgu. Táto sieť, nazývaná tiež periférna nervová sústava, je natoľko prepletená a zložitá, že presnú funkciu každého jej prvku dokonca ani dnes ešte nepoznáme.

Centrálny nervový systém – CNS

Tiež nazývaný ako ústredná nervová sústava je hlavné nervové riadiace centrum. Skladá sa z mozgu a miechy. K centrálnej nervovej sústave patria aj niektoré zmyslové orgány – zrak, sluch, čuch a centrum rovnováhy.

CNS riadi a koordinuje pohyb a rovnováhu, nesie centrá životne dôležitých funkcií (dýchanie, krvný obeh, hlad, smäd), závisí od neho pamäť, učenie a celé vedomie človeka.

1. Mozog

Superpočítač, ktorý nemá konkurenciu, ústredný orgán nervovej sústavy človeka.

Nachádza sa v lebečnej dutine, ktorá ho ochraňuje. Hmotnosť mozgu dospelého človeka je približne 1400 g. Skladá sa z vyše 12 miliárd neurónov (nervových buniek). Časť mozgu nazývaná predĺžená miecha je plynulým pokračovaním chrbticovej miechy.

Mozog možno zjednodušene rozdeliť na:

  • veľký mozog
  • mozoček
  • medzimozg
  • mozgový kmeň

Veľký mozog sa delí na na viditeľné laloky.  V čelovom laloku veľkého mozgu sa nachádzajú funkcie inteligencie, rečovej schopnosti, charakteristiky osobnosti ako i riadenie pohybov.

V zadnej časti veľkého mozgu, v záhlavnom laloku, sa nachádza zrakové centrum, čiže miesto, na ktorom sa vnímajú, ukladajú a zmyslovo priraďujú vizuálne podnety.

Spánkový lalok je dôležitý pre pamäť ako i pre pocity a emócie.

Temenný lalok „uchováva“ sluchové centrum a porozumenie reči. Pomocou temenného laloku človek „zaznamenáva“ matematické problémy a hudbu.

Mozoček koordinuje naše pohyby, je zodpovedný za našu rovnováhu a orientáciu v priestore.

Medzimozg má dve hlavné časti: talamus a hypotalamus. Talamus triedi impulzy, ktoré prichádzajú do mozgu, a odovzdáva ich ďalším častiam mozgu na spracovanie. Hypotalamus hrá životne dôležitú úlohu v rovnováhe vnútorného prostredia. Ovplyvňuje hlad, smäd, teplotu tela a uvoľňuje hormóny z podmozgovej žľazy (hypofýzy).

Mozgový kmeň riadi automatické funkcie, ako tlkot srdca a dýchanie. Skladá sa z troch častí: most, predĺžená miecha a stredný mozog.

Pretože sa väčšina mozgových činností dá priradiť k istým anatomickým oblastiam mozgu, možno pri ich zlyhaní dedukovať prípadné miesto poruchy - uloženie mozgového nádoru, zakrvácanie.

Tmavo sa javiace tkanivo mozgu sa označuje ako sivá, svetlé naproti tomu ako biela hmota. V sivej hmote ležia nervové bunky, v bielej hmote výbežky nervových buniek (viac v odseku Nervy).

Mozog je obklopený lebečnými kosťami. V tejto pevnej schránke „pláva“ do istej miery v mozgovom moku, likvore. Tým je dobre chránený pred poraneniami alebo otrasmi. Na druhej strane necháva pevná kostená schránka len málo priestoru na rozširovanie mozgových štruktúr. Preto opuch mozgu (edém) vedie často k zvýšeniu vnútrolebkového tlaku. Zvýšenie vnútrolebkového tlaku môže ohroziť život a v každom prípade sa musí urgentne liečiť.

Vo vnútri mozgu sa nachádzajú komory mozgu . Sú naplnené čírou žltkastou tekutinou - likvorom. Aj miecha je obklopená likvorom. Pretože sú všetky priestory likvora navzájom prepojené, možno pomocou jeho odberu v oblasti driekovej chrbtice - lumbálnou punkciou, získať na vyšetrenie likvor mozgu.

2. Miecha

Miecha je priamym pokračovaním, akousi „predĺženou rukou“ mozgu. Prebieha v kanáli, ktorý je vytvorený stĺpcom stavcov. Je 40–45 cm dlhá, 1 cm široká, uložená v chrbticovom kanáli, hore prechádza plynule do predĺženej miechy a tá do mozgu a dole končí na úrovni 1.-2. driekového stavca.

Miecha zabezpečuje prepojenie mozgu s ostatnými časťami ľudského tela. Mozog prostredníctvom miechy reaguje na zmeny vonkajšieho prostredia a cez ňu získava i informácie o jeho zmenách.

31 párov miechových nervov vystupuje z chrbticového kanála cez medzistavcové otvory.

zuzana(at)rodinka.sk

Nervy

Nerv vyzerá ako sivobiela šnúra. Sú to vlastne povrazce, ktoré sú spletené z mnohých a mnohých nervových vláken (axónov – viď nižšie). Podľa toho, na aký druh vzruchu sa nerv špecializuje, sa nervy delia na:

  • motorické (z mozgu a miechy mieria do svalu, spôsobujú pohyb),
  • senzorické (prinášajú do miechy a mozgu informácie o vonkajších vzruchoch)
  • autonómne ( ktoré prepájajú mozog a miechu s vnútornými orgánmi).

Pohľad zblízka

Nervovú bunku si možno predstaviť ako škorpióna ( až nato, že nepichá). Skladá sa z tela bunky, z ktorého vyrastá mnoho nožičiek – výbežkov s odborným názvom: dendrity a jeden dlhý chvostík – axón (neurit).

„Nožičky“ dendrity informácie príjmajú a „chvostík“ axón ich posiela ďalej. Axón môže byť dlhý až jeden meter a jediná nervová bunka môže mať až 10000 výbežkov. Na konci axónu sa nachádzajú koncové platničky. Na mieste styku platničky so susediacou bunkou sa vytvára špeciálne spojenie - synapsa (synaptický gombík).

Týmito synapsami sú navzájom prepojené nielen nervové bunky navzájom, ale aj nervové bunky so svalmi. Výmena informácií medzi bunkami prebieha synapsami prostredníctvom chemických látok (neuromediátorov).

Pretože sa nervové bunky po narodení už nedelia, sú sami o sebe len zriedkakedy východiskovým bodom nádorového ochorenia.

Keď nerv nefunguje

Nervy môžu byť buď prerušené alebo neúmerne a nesprávne dráždené. Prerušené nervy nevedú signál. Keď hovoríme o prerušenom nerve, myslíme tým nervové vlákno – axón. Axón je schopný, na rozdiel od tela neurónu, po prerušení dorásť a opäť sa napojiť. Neúmerné dráždenie, napr. jedy alebo pri ochoreniach látkovej premeny, vedie k prenášaniu chybných informácií, hlavne čo sa týka pocitov a pohyblivosti v daných častiach tela.

Ako sa porucha nervu prejaví

Prerušenie motorického nervu sa prejaví svalovou obrnou – neschpnosťou určitého pohybu. Poškodenie senzitívneho nervu vedie ku strate citlivosti.

Už ste si niekedy zaľahli ruku? Nieje to nič iné ako silné stlačenie nervu, ktorý prebieha pažou. Následne ste cítili tŕpnutie a aj keď ste chceli, ruka vás nepočúvala. Tak ste si v praxi odskúšali aké to je, keď má človek poškodenú motorickú i senzitívnu časť nervu. Najčastejším ochorením, ktoré vedie k nesprávnemu dráždeniu nervov, je cukrovka. Objavujú sa rôzne nezmyselné pocity, hlavne v končatinách, napr. bezdôvodné pocity chladu, tepla či bolesti.

Periférny nervový systém ( skratka PNS)

Je súčasť nervovej sústavy, ktorá pozostáva z nervov a neurónov, ktoré sa sídlia alebo zasahujú mimo CNS (centrálneho nervového systému), tvoreného mozgom a miechou. Prenáša signály z CNS k výkonným orgánom (napr.svalom), alebo naopak privádza signály zo senzorov vonkajšieho a vnútorného prostredia do centrálneho nervového systému. Na rozdiel od CNS nieje PNS chránený kosťou, čo ho robí citlivejším voči poraneniam.

kopnutie -ovplyvňuje vôľa, potenie - neovplyvňuje vôľa

Existujú dva základné druhy dejov, ktoré vykonáva naše telo - vôľou ovplyvňované a neovplyvňované. Deje, ktoré môže ovplyvňovať vôľou, sú tie, ktoré vie náš mozog vedome kontrolovať. V odbornej reči sa mu hovorí somatický nervový systém. Vďaka nemu dokážeme chodiť, hrať na klavíri (ako kto), riadiť auto, či kopnúť do lopty. Nervové impulzy dorazia do nášho mozgu, tu sa analyzujú, kým sa nerozhodneme, čo urobíme.

Svalstvo potrebné k tejto motorike sa nazýva priečne pruhované svalstvo – všetko to, ktoré vidno, keď je chlap vypracovaný.

Deje, ktoré nemôžme ovplyvňovať vôľou, sú také, ktoré náš mozog nemôže vedome priamo kontrolovať, ako je trávenie, dýchanie, potenie. Nervy, ktoré sú za tento dej zodpovedné sa nazývajú autonómny resp. vegetatívny nervový systém, lebo jeho pôsobenie sa „zďaleka vyhýba“ vedomej kontrole.

Nemôžeme ho teda vedome riadiť, môžeme sa však pokúsiť ovplyvňovať ho napr. pomocou autogénneho tréningu, meditácie či iných techník. Vegetatívny nervový systém inervuje najmä takzvané hladké svalstvo všetkých vnútorných orgánov (žalúdok, črevo, pankreas, srdce, žľazy).

Napriek tomu pracuje vegetatívny a somatický nervový systém ruka v ruke.

Vegetatívny nervový systém sa delí na dva hlavné nervové systémy: sympatikus a parasympatikus. Dalo by sa povedať, že sú to dva proti sebe stojace systémy – čierna a biela, jin a jang. Každý robí pravý opak toho druhého a spoločne vytvárajú úžasný fungujúci systém. Sympatikus má na starosti zvládnutie stresu – utekať alebo útočiť. Vo všeobecnosti vyvoláva výrazné zvýšenie výkonu organizmu. Zvyšuje okrem iného:

  • Činnosť srdca
  • Krvný tlak
  • Prekrvenie svalov

A blokuje tie deje, ktoré nie sú v čase stresu nutne potrebné, napríklad trávenie.

Parasympatikus sa naopak naplno realizuje vo chvíľach kľudu. Väčšina vnútorných orgánov je ovládaná oboma systémami, čo umožňuje veľmi jemnú reguláciu.

Tak či tak, nech veda akokoľvek dokáže rozlúštiť ako náš nervový systém vlastne vyzerá, ako sa člení, či akými zákonitosťami sa riadi. Sila myšlienky, motivácia, tvorivosť, svedomie ostanú ešte dlho ukryté v truhlici, ktorú si každý z nás nesie so sebou.

Ak ste to dočítali až sem, tak vám gratulujem. Nervový systém je veľmi komplikovaný a táto téma je nesmierne rozsiahla. Ak vám čo len trochu pomohol tento článok objasniť, ako nervová sústava funguje, teším sa. Akékoľvek námety a návrhy do budúcna s radosťou príjmam na zuzana(at)rodinka.sk

Použitá odborná a populárno-vedecká literatúra.

Ilustrácie: Tomáš Biganič - ©rodinka.sk

Ilustračné foto: www.sxc.hu

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.4 z 5. Celkom 35 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.

Najčítanejšie
Komentáre k článku
Elena napísané 12.11.2012 15:49

Dobry den. Mam problem s bolestami v hornej casti chrbtice pod lopatkami a v hrdle citim plnost. Bola som na vysetreniach mgr,krcne,stitna zlaza,plucne aj gastro. Vysledky su negat. prosim vas co mam robit ak neurolog mi povie ze nevie co somnou robit. Moze to byt aj z psychiky? Ďakujem!

Veronika napísané 10.05.2011 20:52

Dobrý večer, mohol by mi niekto poradiť? Môj problém spočíva v tom,že po tehotenstve som začala pociťovať,keď sa mi unavili nohy, tak keď som ich naďalej zaťažovala chôdzou hore schodmi či dolu,alebo stačilo keď som dlhšie niesla niečo ťažšie tak sa mi oslabili kolená a stačilo keď som pri chôdzi pokrčila koleno a následne som preniesla naň váhu a išla ho vyrovnať tak už to nezvládlo a pár krát som aj spadla.....proste akoby mi zlyhali klby v kolenách....a to isté aj klby v prstoch.....ked som ich presilila tak som ich mala ako z gumy...a trvá to aj dodnes....hovorila som to môjmu doktorovi a povedal mi,že proste je to porucha nervového systému a proste mi neodošle naspäť odozvu...a dal mi vitamín menom milgamma...aj mi to pomohlo...ale po mesiaci mi to prišlo znovu....a mám to najviac keď mi prichádza menštruácia....po nej mi to trochu ustane....tak fakt neviem, čo to je.... povedal,že ked to neprestane, urobí mi krvný obraz....ešte som tam nebola....ale asi budem musieť....ale počas tých troch rokov mi robil krvný obraz lebo som chudokrvná odmalička tak mi ho kontroluje. Vopred vám Ďakujem za odpovede a rady. smile

Maja napísané 11.05.2011 21:18

Skus si vyguglit "celostnu medicinu". Tam by ti mohli poradit, alebo aspon usmernit ta, co s tym dalej.

DuriKe napísané 22.12.2011 19:12

Ten váš problém ma mrzí, Zuzana odporúča harmonizujúce cvičenia. Ja odporúčam qi gong (či kung) je to meditatívne cvičenie, práca s vnútornou energiou. Pri cvičení som pociťoval prílev energie a uvolnenie svalstva a klbov. Za pokus to určite stojí. Prajem veľa zdravia a trpezlivosti s vaším problémom.

lol napísané 03.05.2010 12:11

POVIEM VAM NA TO ZE TO JE NA PRD

Viera Hajniková napísané 22.02.2010 08:47

Váš komentár Dobrý deň. Veľmi ma zaujali Vaše články, ktoré som si našla na nete. Hľadala som ich kôli tomu, že lekár biomedicíny mi tvrdí, že mám oslabený vegetatívny nervový systém. Keďže temto VNS sa nedá ovládať chcela by som sa spýtať či môj zdravotný stav môže byť zapríčinený práve oslabením môjho VNS. Už rok trpím každodenným pocitom na zvracanie, protivia sa mi vône jedál, mám odpor k jedlu a všetko čo zjem aj keď toho je dosť málo jem s odporom. Mala som robené rôzne vyšetrenia ale zatiaľ je všetko v poriadku akurát sa veľmi bojím ísť na gastro. Ináč bolesti zatiaľ nemám, ani krče len ten nepríjemný pocit neviem zo seba dostať. Ak Vás to nebude obťažovať bola by som rada ak by ste mi poradili ako sa možem toho zbaviť a či sú na to niejaké lieky, ktoré by mi prípadne pomohli. Som už veľmi zúfala, lebo mám malé dieťa a výrazne to ovplyvňuje môj život. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem smile

Zuzana/redakcia napísané 22.02.2010 23:56

Vieri, tvoj problem ti nezavidim. Ak nie je organicka pricina problemu (ako pises, zatial ju lekari nenasli), hladaj a skusaj dalej. Mohla by ti pomoct joga alebo ine harmonizujuce cvicenia. Kazdopadne by som na tvojom mieste nad tym gastro porozmyslala - ak to robi sikovny lekar, nie je to ziadny horor ( porod bol urcite horsi smile Z.

DuriKe napísané 22.12.2011 19:16

Skúste chodiť viacej do prírody. v prípade ak máte sedavé zamestnanie treba si nájsť čas na nejakú športovú aktivitu. Prípadne nejaké meditatívne cvičenie ktoré vás bude baviť. ja odporúčam čikung.

denisa napísané 11.03.2009 15:32

Veľmi dobrý, jasný a mne osobne ľahko pochopiteľný článok. Dik

Zaujímam sa o človeka - ľudí ako takých a čítala som veľa odborných popisov nervovej sústavy a jej fungovania ale až teraz som to pochopila, tak ako to potrebujem pochopiť. Budem sa tešiť aj mnohým ďalším.

redakcia napísané 12.03.2009 11:08

Dik zwinker

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Náš TIP
Komentáre k článku
Elena napísané 12.11.2012 15:49

Dobry den. Mam problem s bolestami v hornej casti chrbtice pod lopatkami a v hrdle citim plnost. Bola som na vysetreniach mgr,krcne,stitna zlaza,plucne aj gastro. Vysledky su negat. prosim vas co mam robit ak neurolog mi povie ze nevie co somnou robit. Moze to byt aj z psychiky? Ďakujem!

Veronika napísané 10.05.2011 20:52

Dobrý večer, mohol by mi niekto poradiť? Môj problém spočíva v tom,že po tehotenstve som začala pociťovať,keď sa mi unavili nohy, tak keď som ich naďalej zaťažovala chôdzou hore schodmi či dolu,alebo stačilo keď som dlhšie niesla niečo ťažšie tak sa mi oslabili kolená a stačilo keď som pri chôdzi pokrčila koleno a následne som preniesla naň váhu a išla ho vyrovnať tak už to nezvládlo a pár krát som aj spadla.....proste akoby mi zlyhali klby v kolenách....a to isté aj klby v prstoch.....ked som ich presilila tak som ich mala ako z gumy...a trvá to aj dodnes....hovorila som to môjmu doktorovi a povedal mi,že proste je to porucha nervového systému a proste mi neodošle naspäť odozvu...a dal mi vitamín menom milgamma...aj mi to pomohlo...ale po mesiaci mi to prišlo znovu....a mám to najviac keď mi prichádza menštruácia....po nej mi to trochu ustane....tak fakt neviem, čo to je.... povedal,že ked to neprestane, urobí mi krvný obraz....ešte som tam nebola....ale asi budem musieť....ale počas tých troch rokov mi robil krvný obraz lebo som chudokrvná odmalička tak mi ho kontroluje. Vopred vám Ďakujem za odpovede a rady. smile

Maja napísané 11.05.2011 21:18

Skus si vyguglit "celostnu medicinu". Tam by ti mohli poradit, alebo aspon usmernit ta, co s tym dalej.

DuriKe napísané 22.12.2011 19:12

Ten váš problém ma mrzí, Zuzana odporúča harmonizujúce cvičenia. Ja odporúčam qi gong (či kung) je to meditatívne cvičenie, práca s vnútornou energiou. Pri cvičení som pociťoval prílev energie a uvolnenie svalstva a klbov. Za pokus to určite stojí. Prajem veľa zdravia a trpezlivosti s vaším problémom.

lol napísané 03.05.2010 12:11

POVIEM VAM NA TO ZE TO JE NA PRD

Viera Hajniková napísané 22.02.2010 08:47

Váš komentár Dobrý deň. Veľmi ma zaujali Vaše články, ktoré som si našla na nete. Hľadala som ich kôli tomu, že lekár biomedicíny mi tvrdí, že mám oslabený vegetatívny nervový systém. Keďže temto VNS sa nedá ovládať chcela by som sa spýtať či môj zdravotný stav môže byť zapríčinený práve oslabením môjho VNS. Už rok trpím každodenným pocitom na zvracanie, protivia sa mi vône jedál, mám odpor k jedlu a všetko čo zjem aj keď toho je dosť málo jem s odporom. Mala som robené rôzne vyšetrenia ale zatiaľ je všetko v poriadku akurát sa veľmi bojím ísť na gastro. Ináč bolesti zatiaľ nemám, ani krče len ten nepríjemný pocit neviem zo seba dostať. Ak Vás to nebude obťažovať bola by som rada ak by ste mi poradili ako sa možem toho zbaviť a či sú na to niejaké lieky, ktoré by mi prípadne pomohli. Som už veľmi zúfala, lebo mám malé dieťa a výrazne to ovplyvňuje môj život. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem smile

Zuzana/redakcia napísané 22.02.2010 23:56

Vieri, tvoj problem ti nezavidim. Ak nie je organicka pricina problemu (ako pises, zatial ju lekari nenasli), hladaj a skusaj dalej. Mohla by ti pomoct joga alebo ine harmonizujuce cvicenia. Kazdopadne by som na tvojom mieste nad tym gastro porozmyslala - ak to robi sikovny lekar, nie je to ziadny horor ( porod bol urcite horsi smile Z.

DuriKe napísané 22.12.2011 19:16

Skúste chodiť viacej do prírody. v prípade ak máte sedavé zamestnanie treba si nájsť čas na nejakú športovú aktivitu. Prípadne nejaké meditatívne cvičenie ktoré vás bude baviť. ja odporúčam čikung.

denisa napísané 11.03.2009 15:32

Veľmi dobrý, jasný a mne osobne ľahko pochopiteľný článok. Dik

Zaujímam sa o človeka - ľudí ako takých a čítala som veľa odborných popisov nervovej sústavy a jej fungovania ale až teraz som to pochopila, tak ako to potrebujem pochopiť. Budem sa tešiť aj mnohým ďalším.

redakcia napísané 12.03.2009 11:08

Dik zwinker

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised